ELA Container VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Pronájem a dodávka – při obchodních případech s podnikem

§ 1 Rozsah platnosti, forma
(1) Předložené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro všechny naše obchodní vztahy s našimi nájemci (zákazníkovi), pokud je tento podnikatel (§ 14 BGB), právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním fondem.
(2) VOP platí zejména pro smlouvy o pronájmu a dodávce movitých věcí, především, kontejnerů s příslušenstvím a zařízením (objekt pronájmu), jakož i jejich montáže a/nebo instalace. Pokud není nic jiného dohodnuto, platí tyto VOP jako rámcová smlouva ve znění platném k okamžiku objednání zákazníka popř. v každém případě v poslední sdělené textové formě i pro budoucí smlouvy stejného druhu aniž by na to muselo být v každém jednotlivém případě znovu upozorněno.
(3) Platí výlučně naše VOP. Odlišné, protichůdné nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky zákazníka jsou jen tehdy a do té míry součástí smlouvy, pokud jsme jejich platnost výslovně odsouhlasili. Tento požadavek odsouhlasení platí v každém případě, například i tehdy, když při znalosti VOP zákazníka provádíme dodávku bez výhrady.
(4) Individuální dohody provedené se zákazníkem v jednotlivých případech (včetně vedlejších ujednání, doplňků a změn) mají v každém případě před těmito VOP přednost. Pro obsah dohod tohoto druhu, je s výhradou proti důkazu, směrodatná smlouva popř. naše písemné potvrzení.
(5) Právně relevantní prohlášení a oznámení zákazníka, týkající se smlouvy (např. stanovení termínů, oznámení závad, odstup, sleva nebo výpověď), musí být podány písemně, tzn. v písemné nebo textové formě (např. dopisem, e-mailem, faxem). Zákonná formální ustanovení a další důkazy, zejména při pochybnosti o oprávněnosti podávajícího, zůstávají nedotčena.
(6) Odkazy na platnost zákonných předpisů mají pouze vysvětlující význam. I bez vysvětlení tohoto druhu platí proto zákonné předpisy, pokud v těchto VOP nejsou bezprostředně změněny nebo výslovně vyloučeny.

§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Naše nabídky jsou otevřené a nezávazné. To platí také, pokud jsme zákazníkovi přenechali - i v elektronické formě - katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), a jiné popisy produktů nebo podklady, ke kterým máme vlastnická a autorská práva.
(2) Objednání objektu nájmu zákazníkem platí jako závazná smluvní nabídka. Pokud z objednávky neplyne nic jiného, jsme oprávněni, tuto smluvní nabídku do 14 dnů po jejím příjmu přijmout.
(3) Příjem může být proveden buď písemně (např. potvrzením objednávky) nebo expedicí a/nebo montáží/instalací objektu nájmu zákazníkovi.

§ 3 Předmět smlouvy/objekt nájmu
(1) Zákazník se zavazuje k použití objektu nájmu výlučně k smluvně dohodnutému účelu. Použití objektu nájmu jiným způsobem vyžaduje naše povolení v písemné nebo textové formě. Zákazník je povinen zajistit úřední povolení k instalaci a provozu objektu nájmu. To platí zejména pro povolení instalace předmětů nájmu na veřejných komunikacích, cestách a prostranstvích.
(2) Zákazník je povinen, zacházet s objektem nájmu šetrně a provádět opatření údržby a ošetření v jemu známém rozsahu. Jsme oprávněni k prohlídce a technické kontrole objektu nájmu nebo tuto kontrolu zadat třetím stranám.
(3) Zákazník je povinen, řádně zajistit objekt nájmu proti zničení, poškození, ztrátě a krádeži. V případě výskytu těchto událostí nás musí zákazník bez odkladu informovat.
(4) Objekt nájmu musí být instalován na místě dohodnutém mezi námi a zákazníkem. Zákazník ručí za vlastnosti podkladu a možnost pojezdu místa instalace. Umístění objektu nájmu na jiné místo užití, zejména v zahraničí, není povoleno.
(5) Je-li objekt nájmu spojen se základem nebo podkladem nebo jinou budovou nebo zařízením, je to realizováno pouze pro přechodný účel dle § 95 BGB. Nájemní objekt není součástí pozemku, budovy nebo zařízení a musí se s ukončením nájemní smlouvy opět oddělit.
(6) Pokud by třetí strany nájemní objekt zabavily jako zástavu nebo uplatnily jiná práva nebo jej převzaly do vlastnictví, musí nás zákazník, bezodkladně minimálně písemnou formou informovat a předem třetí stranu(y) na naše postavení vlastníka písemně upozornit a toto upozornění nám do třech dnů předat . Zákazník nese veškeré náklady, spojené s opětovným nabytím a veškeré náklady vymáhání práva. Zavazuje se nadto k placení přiměřených záloh.
(7) Nutné zásobovací a odpadní přípojky musí zajistit k dispozici zákazník.
(8) Zákazník nese náklady jak za transport a naložení nájemního objektu tak i za jeho udržování a provoz během doby nájmu.

§ 4 Vyzvednutí/dodávka, přechod rizika, úřední povolení
(1) Na požádání a náklady zákazníka je nájemní objekt námi dodáván nebo expedován na zákazníkem udané místo určení. V případě expedice, jsme oprávněni, druh expedice (zejména přepravní podnik, způsob expedice) určit sami. Pokud dodávka nebo expedice zboží není dohodnuta, musí se vycházet z vyzvednutí zboží zákazníkem. V případě vyzvednutí sdělíme zákazníkovi - pokud termín vyzvednutí není dohodnut- datum a dobu vyzvednutí. K tomuto termínu nájemní objekt připravíme k dispozici.
(2) Riziko eventuálního zániku a eventuálního zhoršení nájemního objektu přechází nejpozději s předáním na zákazníka. Při expedici přechází ale riziko eventuálního zániku a eventuálního zhoršení nájemního objektu jakož i nebezpečí zpoždění s vyexpedováním nájemního objektu dopravci, zasilateli nebo jiné osobě nebo organizaci, pověřené provedením expedice. Pro předání je jedno, zda je zákazník ve zpoždění s přejímkou.
(3) Pokud se zákazník dostane do zpoždění přejímky, zanedbává součinnost nebo se naše dodávka zpozdí z jiných důvodů, zaviněných zákazníkem, jsme oprávněni, požadovat náhradu z toho vzniklé škody včetně vícenákladů (např. skladové náklady). V této souvislosti účtujeme paušální odškodnění ve výši 10 EUR za kontejner a kalendářní den, počínaje termínem dodání popř. při neznámé dodací lhůtě se sdělením připravenosti expedice zboží. Prokázání vyšší škody a naše zákonné nároky (zejména náhrada vícenákladů, přiměřené odškodnění, výpověď) zůstávají nedotčeny; k dalším nárokům se ale připočítává paušální odškodnění. Zákazníkovi zůstává povoleno prokázání, že nám nevznikla žádná nebo podstatně nižší škoda, než je výše uvedený paušál.
(4) Zákazník zajišťuje na vlastní náklady všechna úřední povolení, spojená s provozem zřizovaných zařízení nebo v jejich souvislosti.

§ 5 Nájem a platební podmínky
(1) Pokud nebylo v jednotlivém případě dohodnuto nic jiného, platí naše nájemné, aktuální vždy k okamžiku uzavření smlouvy a sice dodávka ze skladu s připočtením zákonné DPH.
(2) Nájem je splatný předem vždy ke třetímu dni každého měsíce. V případě zpožděné platby jsme oprávněni, požadovat úroky z prodlení od splatnosti až ke dni příjmu ve výši příslušně platné zákonné úrokové sazby, pokud zákazník neprokáže, že nám žádná škoda v této výši nevznikla. Vyhrazujeme si uplatnění dalších škod z prodlení. Je-li zákazník v prodlení více než 8 dnů, máme právo vzít předměty nájmu a jiné smluvní předměty okamžitě zpět do držení. To samé platí při zahájení konkurzního řízení na majetek zákazníka.
(3) Pro neukončené měsíce se provádí vyúčtování vztažené k rozhodnému dni při plném vyúčtování dne ukončení nájmu. Náklady za dodání, jakož i veškeré celní a další poplatky daně a ostatní veřejné poplatky nese zákazník.
(4) Zákazníkovi přísluší právo započtení a retenční právo pouze do té míry, pokud je jeho nárok právoplatný nebo nezpochybnitelný.

§ 6 Výhrada vlastnictví
Je-li objekt nájmu během doby nájmu nebo v návaznosti na dobu nájmu získán zákazníkem koupí, zůstává až do úplného zaplacení všech našich pohledávek z kupní ceny včetně všech pohledávek v úzké souvislosti s pohledávkami z kupní ceny v našem vlastnictví. Pokud se u zákazníka jedná o podnikatele, zůstává objekt nájmu mimoto tak dlouho v našem vlastnictví, dokud nejsou plně splněny všechny další pohledávky z nájmu a další pohledávky z naší strany z obchodního vztahu s tímto zákazníkem. Na požádání zákazníka uvolníme zajištění pohledávek jakmile hodnota zajištění přesahuje pohledávky trvale o více než 10 %. V ostatním jsou pro prodejní činnost brány za základ naše Všeobecné obchodní podmínky vůči podnikatelům.

§ 7 Nároky z vad a reklamační povinnost zákazníka
(1) Zákazník je povinen zkontrolovat objekt nájmu při dodání z hlediska nezávadnosti a provozní připravenosti a eventuálně okamžitě provést reklamaci. S převzetím bez závad uznává zákazník objekt nájmu jako bezvadný a připravený k provozu. (2) Závady zjištěné během doby nájmu se nám musí bez odkladu oznámit. Závady, zaviněné zákazníkem, budou odstraněny na jeho náklady. Právo na snížení nájmu zákazníkovi s ohledem na výše uvedené závady nepřísluší. (3) Nad nároky na snížení nájmu při námi uznaných závadách a pokud není dále nic uvedeno, jsou nároky na náhradu škod zákazníka vyloučeny. Zejména neručíme za ušlý zisk nebo jiné majetkové újmy zákazníka, způsobené závadami objektu nájmu.

§ 8 Ostatní ručení
(1) Pokud z těchto VOP včetně následujících ustanovení nevyplývá nic jiného, ručíme při porušení smluvních a mimosmluvních závazků dle zákonných předpisů.
(2) V případě náhrady škody ručíme – jedno z jakého právního důvodu – v rámci zavinění při úmyslu a hrubé nedbalosti Při prosté nedbalosti ručíme, s výhradou zákonných omezení ručení (např. péče ve vlastních záležitostech; nepodstatné porušení povinností), pouze za a) škody z újmy na životě a zdraví, b) škody z porušení podstatné smluvní povinnosti (závazky, jejichž splnění vůbec umožňuje provedení smlouvy a na jejichž splnění smluvní partner spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je ale naše ručení omezeno na náhradu předvídatelné, typicky se vyskytující škody.
(3) Omezení ručení, vyplývající z odst. 2 platí i při porušení povinnosti osobami popř. ve prospěch osob, za jejichž zavinění dle zákonných předpisů odpovídáme. Neplatí, pokud jsme závadu podvodně zamlčeli nebo převzali záruku za vlastnost zboží a za nároky zákazníka dle zákona o odpovědnosti za vady výrobku.

§ 9 Doba nájemního poměru/výpověď
(1) Doba nájmu začíná k dohodnutému datu; odlišně k tomu začíná doba nájmu se skutečnou expedicí, pokud je objekt nájmu vzhledem k okolnostem, za které odpovídáme, vyexpedován k pozdějšímu okamžiku než k dohodnutému termínu začátku nájmu.
(2) Minimální doba nájmu činí 30 dnů, pokud není individuálně stanoveno písemně nic jiného.
(3) Doba nájmu končí dohodnutým termínem. Pokud taková doba neexistuje, činí výpovědní lhůta 3 dny, v případě pronájmu objektů nájmu, které byly složeny z více kontejnerů do zařízení, 2 týdny. Řádná výpověď před začátkem doby nájmu je vyloučena.
(4) Výpověď nám musí být předána minimálně písemně nebo e-mailem na info@ela-container.cz.
(5) Užívá-li zákazník objekt nájmu po uplynutí doby nájmu dále nebo je pro nás vyzvednutí objektu nájmu kvůli zavinění na straně zákazníka nemožné, platí pro dobu použití popř. překážky vyzvednutí pro nás nárok na odškodnění ve výši nájmu a ostatních vzniklých nákladů.
(6) Obě smluvní strany jsou oprávněny k okamžité výpovědi z důležitého důvodu v případě, že druhá smluvní strana porušila své smluvní povinnosti tak závažným způsobem, že pro příslušnou druhou smluvní stranu není již pokračování v nájemním poměru myslitelné. Důležitý důvod výpovědi z naší strany je zejména, když - je zákazník v prodlení s platbou částky, odpovídající minimálně dvěma platbám nájmu - byla proti zákazníkovi zahájena opatření k výkonu rozhodnutí - existuje u zákazníka hrozící platební neschopnost nebo předlužení ve smyslu §§ 17 a dalších nařízení o konkurzu - zákazník užívá objekt nájmu i přes naše upozornění technicky nevyhovujícím způsobem nebo jiným způsobem,výrazně odporujícím smlouvě - zákazník objekt nájmu přenechá neoprávněně třetím nebo jej neumístí na smluvně dohodnuté místo.

§ 10 Vrácení objektu nájmu
(1) Zákazník je povinen vrátit objekt nájmu včetně veškerého eventuálního příslušenství v souladu s termínem, v řádném stavu a čistě uklizený.
(2) Pokud je při vrácení zjištěno znečištění, poškození zaviněné zákazníkem nebo nutnost údržby objektu nájmu, je zákazník povinen uhradit vzniklé náklady. Doba nájmu se prodlužuje o dobu, nutnou k provedení vyčištění a eventuálních oprav.
(3) Pokud je převzetí objektu nájmu se závadami zákazníka realizováno námi, je to provedeno po dohodě se zákazníkem.

§ 11 Ochrana osobních údajů
Zákazník je informován o tom, že v rámci obchodního vztahu jsou na datové nosiče ukládány osobní údaje, týkající se smluvního vztahu a tyto dle ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů zpracovávány. Detaily plynou z prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na naší webové stránce www.ela-container.cz.

§ 12 Právní cesta a soudní příslušnost
(1) Pro tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a zákazníkem platí při vyloučení jednotného mezinárodního práva, právo Spolkové republiky Německo.
(2) Je-li zákazník obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond, je pro všechny přímé i nepřímé spory, plynoucí z tohoto smluvního vztahu výlučná i mezinárodní soudní příslušnost sídlo firmy 49733 Haren - Německo. Analogicky platí totéž, pokud je zákazník podnikatel ve smyslu § 14 BGB. Ve všech případech jsme ale oprávněni, podat žalobu v místě plnění dle těchto VOP popř. přednostní individuální dohody nebo v sídle všeobecného soudu zákazníka. Přednostní zákonné předpisy, zejména k výlučným příslušnostem, zůstávají nedotčeny.

Stav: 18.9.2019

___________________________________________________________________________________________

Všeobecné obchodní podmínky
Prodej a/nebo dodávka při obchodních případech s podnikem

§ 1 Rozsah platnosti, forma
(1) Předložené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky, pokud je tento podnik (§ 14 BGB), právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním fondem.
(2) VOP platí zejména pro smlouvy o prodeji a/nebo dodávce movitých věcí (zboží), jakož i jejich montáže a/nebo instalace. Pokud není nic jiného dohodnuto, platí tyto VOP jako rámcová smlouva ve znění platném k okamžiku objednání zákazníka popř. v každém případě v poslední sdělené textové formě i pro budoucí smlouvy stejného druhu aniž by na to muselo být v každém jednotlivém případě znovu upozorněno.
(3) Platí výlučně naše VOP. Odlišné, protichůdné nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky zadavatele jsou jen tehdy a do té míry součástí smlouvy, pokud jsme jejich platnost výslovně odsouhlasili. Tento požadavek odsouhlasení platí v každém případě, například i tehdy, když při znalosti VOP zákazníka provádíme dodávku bez výhrady.
(4) Individuální dohody provedené se zadavatelem v jednotlivých případech (včetně vedlejších ujednání, doplňků a změn) mají v každém případě před těmito VOP přednost. Pro obsah dohod tohoto druhu, je s výhradou protidůkazu, směrodatná smlouva popř. naše písemné potvrzení.
(5) Právně relevantní prohlášení a oznámení zákazníka, týkající se smlouvy (např. stanovení termínů, oznámení závad, odstup, sleva), musí být podány písemně, tzn. v písemné nebo textové formě (např. dopisem, e-mailem, faxem). Zákonná formální ustanovení a další důkazy, zejména při pochybnosti o oprávněnosti podávajícího, zůstávají nedotčena.
(6) Odkazy na platnost zákonných předpisů mají pouze vysvětlující význam. I bez vysvětlení tohoto druhu platí proto zákonné předpisy, pokud v těchto VOP nejsou bezprostředně změněny nebo výslovně vyloučeny.

§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Naše nabídky jsou otevřené a nezávazné. To platí také, pokud jsme zákazníkovi přenechali - i v elektronické formě - katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), a jiné popisy produktů nebo podklady , ke kterým máme vlastnická a autorská práva .
(2) Objednání zboží zákazníkem platí jako závazná smluvní nabídka. Pokud z objednávky neplyne nic jiného, jsme oprávněni, tuto smluvní nabídku do 14 dnů po jejím příjmu přijmout.
(3) Příjem může být proveden buď písemně (např. potvrzením objednávky) nebo expedicí a/nebo montáží/instalací zboží zákazníkovi.

§ 3 Dodací lhůta a zpoždění dodávky
(1) Dodací lhůta je dohodnuta individuálně popř. námi udána při příjmu objednávky.
(2) Pokud nemůžeme dohodnuté termíny dodávky dodržet z námi nezaviněných důvodů (nedostupnost výkonu), informujeme o tom bez odkladu zákazníka a současně sdělíme výhledový, nový termín dodávky. Není-li výkon i v novém termínu dodání realizovatelný, jsme oprávněni, odstoupit částečně nebo zcela od smlouvy; již provedené protiplnění zákazníka bez odkladu uhradíme. Jako případ nerealizace výkonu v tomto smyslu platí zejména prodlení v zajištění vlastních dodávek našimi subdodavateli, kdy není bez našeho zavinění nebo zavinění našeho subdodavatele splněn uzavřený kongruentní zajišťovací obchodní případ nebo v jednotlivém případě nejsme k pořízení povinni.
(3) Případ našeho prodlení v dodávce se řídí zákonnými předpisy. V každém případě je ale nutná upomínka ze strany zákazníka.
(4) Práva zákazníka dle § 7 těchto VOP a naše zákonná práva, zejména při vyloučení povinnosti plnění (např. na základě nemožnosti nebo nepřijatelnosti plnění a/nebo dodatečného plnění), zůstávají nedotčena.

§ 4 Vyzvednutí, dodávka, přechod rizika, přejímka, prodlení při převzetí, úřední povolení
(1) Dodávka je realizována ze skladu, kde je i místo plnění pro dodávku a eventuální dodatečné plnění Na vyžádání a náklady zákazníka je zboží námi dodáno nebo zasláno na jiné místo určení. V případě expedice jsme oprávněni, druh expedice (zejména přepravní podnik, způsob expedice) určit sami. Pokud dodávka nebo expedice zboží není dohodnuta, musí se vycházet z vyzvednutí zboží zákazníkem. V případě vyzvednutí sdělíme zákazníkovi - pokud termín vyzvednutí není dohodnut - datum a dobu vyzvednutí. K tomuto termínu zboží připravíme k dispozici.
(2) Riziko eventuálního zániku a eventuálního zhoršení zboží přechází nejpozději s předáním na zákazníka. Při expedici přechází ale riziko eventuálního zániku a eventuálního zhoršení zboží jakož i nebezpečí zpoždění s vyexpedováním zboží dopravci, zasilateli nebo jiné osobě nebo organizaci, pověřené provedením expedice. Pokud je dohodnuta přejímka, potom je pro přechod rizika směrodatná přejímka. I v ostatním platí pro dohodnutou přejímku zákonné předpisy v souladu s právem, upravujícím smlouvu o dílo. Pro předání popř. přejímku je jedno, zda je zákazník s přejímkou v prodlení . Má-li se konat přejímka, platí předmět koupě za převzatý, pokud - je dodávka a, pokud jsme zavázáni k instalaci, instalace ukončena, - jsme to zákazníkovi odkazem na tuto skutečnost sdělili, - od dodávky nebo instalace uplynulo dvanáct pracovních dní nebo zákazník předmět koupě začal používat (např. dodané zařízení uvedl do provozu) a v tomto případě od dodávky nebo instalace uplynulo (šest) pracovních dnů a - zákazník přejímku v tomto časovém termínu znemožnil z jiného důvodu, než uznané závady, která užití předmětu koupě znemožňuje nebo podstatným způsobem omezuje.
(3) Pokud se zákazník dostane do zpoždění přejímky, zanedbává součinnost nebo se naše dodávka zpozdí z jiných důvodů, zaviněných zákazníkem, jsme oprávněni, požadovat náhradu z toho vzniklé škody včetně vícenákladů (např. skladové náklady). V této souvislosti účtujeme paušální odškodnění ve výši 10 EUR za kontejner a kalendářní den, počínaje termínem dodání popř. při neznámé dodací lhůtě se sdělením připravenosti expedice zboží. Prokázání vyšší škody a naše zákonné nároky (zejména náhrada vícenákladů, přiměřené odškodnění, výpověď) zůstávají nedotčeny; k dalším nárokům se ale připočítává paušální odškodnění. Zadavateli zůstává povoleno prokázání, že nám nevznikla žádná nebo podstatně nižší škoda, než je výše uvedený paušál.
(4) Zákazník zajišťuje na vlastní náklady všechna úřední povolení, spojená s provozem zřizovaných zařízení nebo v jejich souvislosti.

§ 5 Ceny a platební podmínky
(1) Pokud nebylo v jednotlivém případě dohodnuto nic jiného, platí naše ceny, aktuální vždy k okamžiku uzavření smlouvy a sice dodávka ze skladu s připočtením zákonné DPH.
(2) Náklady za dodávku nese zákazník. Při zásilkové koupi nese zákazník přepravní náklady ze skladu a náklady eventuálně zákazníkem požadovaného přepravního pojištění. Pokud v jednotlivém případě nevyúčtujeme skutečně vzniklé přepravní náklady, platí jako dohodnutý paušál přepravních nákladů (s vyloučením přepravního pojištění) ve výši 5 EUR / km. Veškeré celní a další poplatky, daně a ostatní veřejné poplatky hradí zákazník.
(3) Kupní cena je okamžitě splatná a musí se zaplatit do 7 dnů od fakturace a dodávky popř. přejímky zboží. My jsme ale, i v rámci běžného obchodního vztahu, kdykoliv oprávněni provést dodávku zcela nebo zčásti pouze proti platbě předem. Příslušnou výhradu prohlašujeme nejpozději s potvrzením objednávky.
(4) Uplynutím výše uvedené platební lhůty se zákazník dostává do prodlení. Kupní cena je během prodlení úročena příslušně platnou zákonnou úrokovou sazbou. Vyhrazujeme si uplatnění dalších škod z prodlení. Vůči obchodníkům zůstává náš nárok na obchodní úroky ze splatnosti (§ 353 HGB) nedotčen.
(5) Zadavateli přísluší právo započtení a retenční právo pouze do té míry, pokud je jeho nárok právoplatný nebo nezpochybnitelný. Při závadách dodávky zůstávají práva druhé strany zákazníka zejména dle § 7 odst. 6 věta 2 těchto VOP nedotčena.
(6) Je-li po uzavření smlouvy zjevné (např. z návrhu na zahájení konkurzního řízení), že náš nárok na kupní cenu je platební neschopností zákazníka ohrožen, jsme dle zákonných předpisů oprávněni k odmítnutí plnění a – eventuálně dle stanovení lhůty – k odstoupení od smlouvy (§ 321 BGB). U smluv o zhotovení nepřenosných věcí (zakázková výroba) můžeme odstoupení ohlásit ihned; zákonná ustanovení o zbytečnosti stanovení lhůty zůstávají nedotčena.

§ 6 Výhrada vlastnictví
(1) Až do úplného zaplacení našich vzájemných a budoucích pohledávek z kupní smlouvy a běžného obchodního vztahu (zajištěné pohledávky) si vyhrazujeme vlastnictví k prodanému zboží.
(2) Zboží pod výhradou vlastnictví se až do úplného zaplacení zajištěných pohledávek se nesmí ani zastavit třetím ani převádět k zajištění. Zákazník nás musí bez odkladu písemně informovat, pokud je podána žádost na zahájení konkurzního řízení nebo byl umožněn přístup třetím (např. zastavení) k nám patřícímu zboží.
(3) Při jednání zákazníka v rozporu se smlouvou, zejména při nezaplacení splatné kupní ceny, jsme oprávněni dle zákonných předpisů od smlouvy odstoupit a/nebo zboží na základě výhrady vlastnictví vyžádat zpět. Požadavek zpětného vydání neobsahuje současně prohlášení odstoupení; jsme spíše oprávněni, požadovat zpět pouze zboží a odstup vyhradit dle našeho uvážení. Nezaplatí-li zákazník splatnou cenu, smíme tato práva uplatnit pouze tehdy, když jsme předtím zákazníkovi bez úspěchu stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo je stanovení lhůty tohoto druhu dle zákonných předpisů zbytečné.
(4) Zákazník je až na odvolání dle (c) níže oprávněn, zboží, nacházející se pod výhradou vlastnictví v řádném obchodním procesu dále zpeněžit a/nebo zpracovat . V tomto případě platí jako doplňující následující ustanovení.
(a) Výhrada vlastnictví se vztahuje na výrobky vzniklé zpracováním, smícháním nebo spojením našeho zboží v jejich plné hodnotě, přičemž my platíme za výrobce. Zůstává-li při zpracování, smíchání nebo spojení se zbožím třetích jejich výhrada vlastnictví zachována, získáváme spoluvlastnictví v poměru účetních hodnot zpracovávaného, smíchaného nebo spojeného zboží. V ostatním platí pro vzniklý výrobek to samé jako pro zboží dodávané s výhradou vlastnictví.
(b) Pohledávky vůči třetím, vzniklé z dalšího prodeje zboží nebo výrobků postoupí zákazník již nyní celkově popř. ve výši našeho eventuálního podílu spoluvlastnictví dle předchozího odstavce na nás Přijímáme odstoupení. Povinnosti zákazníka, uvedené v odst. 2 platí i vzhledem k odstoupeným pohledávkám.
(c) Zákazník zůstává mimo nás zmocněn k vymáhání pohledávky. Zavazujeme se, že nebudeme pohledávku vymáhat, pokud zákazník splní své platební závazky vůči nám, neexistuje žádný nedostatek v jeho schopnosti plnění a není uplatněna výhrada vlastnictví aplikací práva dle odst. 3. Dojde-li ale k této situaci, můžeme požadovat, aby nám zákazník postoupené pohledávky a své dlužníky oznámil, uvedl všechny údaje nutné k vymáhání, vydal příslušné podklady a dlužníkům (třetím) sdělil postoupení. Mimoto jsme v tomto případě oprávněni, odvolat pravomoc zákazníka k dalšímu prodeji a zpracování zboží, nacházejícího se ve výhradě vlastnictví.
(d) Přesáhne-li realizovatelná hodnota záruk naše pohledávky o více než 10%, uvolníme na požádání zákazníka pohledávky dle naší volby.

§ 7 Nároky z vad zákazníka
(1) Pro práva zákazníka při věcných a právních nedostatcích (včetně chybné a neúplné dodávky, jakož i nesprávné montáže nebo nedostatečného montážního návodu) platí, pokud není určeno nic jiného, zákonné předpisy. Ve všech případech zůstávají nedotčeny speciální zákonné předpisy při konečné dodávce nezpracovaného zboží spotřebiteli, i když je tento dále zpracoval (dodavatelský regres dle §§ 478 BGB). Nároky z dodavatelského regresu jsou vyloučeny, pokud bylo vadné zboží dále zpracováno zákazníkem nebo jiným podnikatelem, např. zabudováním do jiného produktu.
(2) Základem naší odpovědnosti za vady je především uzavřená dohoda o vlastnostech zboží . Jako dohoda o vlastnostech zboží platí všechny popisy výrobku a údaje výrobce, které jsou předmětem jednotlivé smlouvy nebo byly námi (zejména v katalozích nebo na naší internetové domovské stránce) k okamžiku uzavření smlouvy veřejně oznámeny
(3) Pokud vlastnost nebyla dohodnuta, musí se dle zákonné úpravy posoudit, zda závada existuje nebo ne (§ 434 odst. 1 str. 2 a 3 BGB). Za veřejná vyjádření výrobce nebo jiných třetích (např. reklamní informace), na které nás zákazník jako rozhodující pro jeho koupi neupozornil, nepřebíráme ale žádnou odpovědnost.
(4) Nároky zákazníka z vad předpokládají, že splní své zákonné povinnosti prohlídky a reklamační povinnosti (§§ 377, 381 HGB). U stavebních a jiných materiálů, zboží určenému k zabudování nebo jinému dalšímu zpracování se musí prohlídka v každém případě provést před zpracováním. Objeví-li se při dodávce, prohlídce nebo k některému dalšímu okamžiku závada, musíme o tom být bez odkladu písemně informováni. Zanedbá-li zákazník řádnou prohlídku a/nebo oznámení závady, je naše odpovědnost za neoznámenou popř. pozdě nebo nevyhovujícím způsobem oznámenou závadu dle zákonných předpisů vyloučena.
(5) Vykazuje-li dodaná věc závady, můžeme zvolit, zda provedeme dodatečné plnění odstraněním závady (dodatečná oprava) nebo dodávkou bezvadné věci (náhradní dodávka). Naše právo odmítnutí dodatečného plnění za zákonných předpokladů, zůstává nedotčeno.
(6) Jsme oprávněni, nerealizované dodatečné plnění podmínit zaplacením kupní ceny zákazníkem. Zákazník je ale oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny, v poměru k závadě.
(7) Zákazník nám musí pro nerealizované dodatečné plnění poskytnout dostatečný čas a příležitost, zejména reklamované zboží předat za účelem prohlídky. V případě náhradní dodávky musí zákazník závadnou věc vrátit v souladu se zákonnými předpisy. Pokud nejsme původně povinni provést montáž, nezahrnuje dodatečné plnění demontáž závadné věci ani její novou montáž.
(8) Náklady, nutné za účelem prohlídky a dodatečného plnění, zejména přepravní, cestovní, mzdové a materiálové náklady jakož i eventuální náklady na demontáž a montáž nám jdou tíži popř. hradíme v souladu se zákonnými předpisy, pouze pokud k výskytu závady skutečně došlo. V opačném případě můžeme po zákazníkovi požadovat náhradu nákladů, plynoucích z neoprávněného požadavku na odstranění závady (zejména inspekční a přepravní náklady), vyjma případu, kdy by neexistující závadnost byla pro zákazníka nerozpoznatelná.
(9) V neodkladných případech, např. při ohrožení provozní bezpečnosti nebo odvrácení nepřiměřených škod, má zákazník právo, závadu sám odstranit a požadovat od nás související objektivně nutné náklady. Před vlastním provedením tímto způsobem musím být bez odkladu, podle možnosti předem, informováni. Právo vlastního provedení neexistuje, pokud bychom byli oprávněni, příslušné dodatečné plnění dle zákonných předpisů odmítnout.
(10) Pokud se dodatečné plnění nezdaří nebo uplyne neúspěšně přiměřená lhůta pro dodatečné plnění, stanovená zákazníkem nebo je dle zákonných předpisů dodatečné plnění zbytečné, může zákazník od kupní smlouvy ustoupit nebo kupní cenu snížit. Bezvýznamné závadě ale právo odstoupení neexistuje.
(11) Nároky zákazníka na náhradu škody popř. náhradu zbytečných nákladů existují i při závadách pouze dle § 8 a jsou v ostatním vyloučeny.
(12) Dodávka použitých předmětů, dohodnutá se zákazníkem v jednotlivém případě se realizuje při vyloučení veškerého záručního plnění za věcné závady.

§ 8 Ostatní ručení
(1) Pokud z těchto VOP včetně následujících ustanovení nevyplývá nic jiného, ručíme při porušení smluvních a mimosmluvních závazků dle zákonných předpisů.
(2) V případě náhrady škody ručíme – jedno z jakého právního důvodu – v rámci zavinění při úmyslu a hrubé nedbalosti Při prosté nedbalosti ručíme, s výhradou zákonných omezení ručení (např. péče ve vlastních záležitostech; nepodstatné porušení povinností), pouze za a) škody z újmy na životě a zdraví, b) škody z porušení podstatné smluvní povinnosti (závazky, jejichž splnění vůbec umožňuje provedení smlouvy a na jejichž splnění smluvní partner spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je ale naše ručení omezeno na náhradu předvídatelné, typicky se vyskytující škody.
(3) Omezení ručení, vyplývající z odst. 2 platí i při porušení povinnosti osobami popř. ve prospěch osob, za jejichž zavinění dle zákonných předpisů odpovídáme. Neplatí, pokud jsme závadu podvodně zamlčeli nebo převzali záruku za vlastnost zboží a za nároky zákazníka dle zákona o odpovědnosti za vady výrobku.
(4) Kvůli porušení povinnosti, která nesouvisí se závadou, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět pouze, pokud je porušení povinnosti námi zaviněno. Volné právo výpovědi zákazníka (zejména dle §§ 650, 648 BGB) je vyloučeno. V ostatním platí zákonné předpoklady a právní následky.

§ 9 Promlčení
(1) Odlišně od § 438 odst. 1 čís. 3 BGB činí všeobecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných a právních nedostatků rok od dodávky. Pokud je dohodnuta přejímka, začíná promlčecí doba přejímkou.
(2) Jedná-li se ale u zboží o stavební dílo nebo věc, která byla v souladu se svým obvyklým způsobem použití použita pro stavební dílo a způsobila jeho závadnost (stavební materiál), činí promlčecí lhůta dle zákonné úpravy 5 let od dodání (§ 438 odst. 1 čís. 2 BGB). Nedotčeny zůstávají i další zákonné zvláštní úpravy pro promlčení (zejména § 438 odst. 1 čís. 1, odst. 3, §§ 444, 445b BGB).
(3) Výše uvedené promlčecí lhůty kupního práva platí i pro smluvní a mimosmluvní nároky zákazníka na náhradu škody, spočívající na závadě zboží, vyjma případu, kdy by aplikace normálního zákonného promlčení (§§ 195, 199 BGB) v jednotlivém případě vedla ke kratšímu promlčení. Nároky zákazníka na náhradu škody dle § 8 odst. 2 věta 1 a věta 2 (a) jakož i dle zákona o odpovědnosti za vady výrobku se ale promlčují výlučně dle zákonných promlčecích lhůt.

§ 10 Ochrana osobních údajů
Zákazník je informován o tom, že v rámci obchodního vztahu jsou na datové nosiče ukládány osobní údaje, týkající se smluvního vztahu a tyto dle ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů zpracovávány. Detaily plynou z prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na naší webové stránce www.ela-container.cz.

§ 11 Právní cesta a soudní příslušnost
(1) Pro tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a zákazníkem platí při vyloučení jednotného mezinárodního práva, právo Spolkové republiky Německo.
(2) Je-li zákazník obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond, je pro všechny přímé i nepřímé spory, plynoucí z tohoto smluvního vztahu výlučná i mezinárodní soudní příslušnost sídlo firmy 49733 Haren - Německo. Analogicky platí totéž, pokud je zákazník podnikatel ve smyslu § 14 BGB. Ve všech případech jsme ale oprávněni, podat žalobu v místě plnění dle těchto VOP popř. přednostní individuální dohody nebo v sídle všeobecného soudu zadavatele. Přednostní zákonné předpisy, zejména k výlučným příslušnostem, zůstávají nedotčeny.

Stav: 18.9.2019

___________________________________________________________________________________________

Všeobecné obchodní podmínky
Prodej a dodávka - při obchodech se spotřebiteli

§ 1 Rozsah platnosti a smluvní podklady
(1) Pro kupní smlouvu o dodávce zboží, uzavřenou mezi Vámi jako kupujícím (zákazník) a námi jako prodejcem platí následující obchodní podmínky.
(2) Všechny dohody, uzavřené mezi vámi a námi v souvislosti s kupní smlouvou vyplývají zejména z těchto obchodních podmínek, našeho písemného potvrzení objednávky a našeho prohlášení o přijetí.
(3) Vyobrazení nebo skicy, obsažené v našich prospektech, inzerátech a ostatních nabídkových podkladech jsou pouze přibližně směrodatné, pokud obsažené údaje nebyly námi výslovně označené jako závazné . .

§ 2 Ceny; platba
(1) Dodací a expediční náklady jsou v našich cenách obsaženy pouze, pokud o tom byly uzavřeny zvláštní dohody. V případě odvolání vašeho projevu vůle směrovaného k uzavření kupní smlouvy nesete blíže popsané standardní náklady zpětného odeslání zboží, obsažené v níže přiloženém poučení o odvolání.
(2) Pokud jsme s vámi písemně nedohodli nic jiného, musíte vámi nezaplacenou kupní cenu bez srážky zaplatit do 30 dnů po příjmu naší faktury.
(3) Pokud se s platbou dostanete do prodlení, jsme oprávněni požadovat od tohoto okamžiku ve výši 5 % nad příslušným základním úrokem Evropské centrální banky (ECB). V této souvislosti si vyhrazujeme prokázání vyšších škod.

§ 3 Započtení; zadržovací právo
K započtení proti našim nárokům jste oprávnění pouze tehdy, pokud byly vaše pohledávky stanoveny jako právoplatné a my je uznali nebo jsou vaše pohledávky nesporné K započtení proti našim nárokům jste oprávnění i tehdy, pokud jste u stejné kupní smlouvy uplatnili reklamaci závad . Jako zákazník smíte uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, pokud váš protinávrh spočívá na té samé kupní smlouvě.

§ 4 Dodací lhůta a doba plnění
(1) Naše dodací termíny nebo dodací lhůty jsou výlučně nezávazné údaje, vyjma případu, že byly mezi námi a vámi dohodnuty výslovně jako závazné.
(2) Čtyři týdny po překročení nezávazného dodacího termínu nebo nezávazné dodací lhůty můžete písemně požádat o dodání v přiměřené lhůtě. Pokud vlastní vinou nedodržíme dodací termín, výslovně dohodnutý jako závazný nebo dodací lhůtu, výslovně dohodnutou jako závaznou nebo pokud se dostaneme do prodlení z jiného důvodu, musíte nám pro naše plnění stanovit přiměřenou náhradní lhůtu. Pokud tuto náhradní lhůtu necháme bez výsledku uplynout, jste oprávněni, od kupní smlouvy odstoupit.
(3) S výhradou omezení dle následujícího § 5 vám v ostatním ručíme dle zákonných ustanovení, pokud se u smlouvy jedná o fixní obchod, nebo jste v důsledku prodlení dodávky z našeho zavinění, jste oprávněni se odvolat na zánik vašeho zájmu na plnění smlouvy.
(4) Jsme kdykoliv oprávněni k dílčím dodávkám a dílčímu plnění, pokud pokud je to pro vás přijatelné.

§ 5 Práva při prodlení a závadách; ručení
(1) Pokud nemá dodaný předmět vlastnost, dohodnutou mezi námi a vámi nebo se obecně nehodí pro předpokládané dle naší smlouvy nebo použití, které jste dle našich veřejných informací mohli očekávat, jsme povinní k náhradnímu plnění. To neplatí, pokud jsme na základě zákonné úpravy oprávněni k odmítnutí náhradního plnění.
(2) Náhradní plnění dle vaší volby odstraněním závady (oprava) nebo dodáním nového zboží. Přitom nám musíte pro náhradní plnění poskytnout přiměřenou lhůtu. Během náhradního plnění nejste oprávněni k snížení kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Pokud jsme se o opravu pokusili dvakrát neúspěšně, platí za neúspěšnou. Je-li náhradní plnění neúspěšné, jste dle vaší volby oprávněni k snížení kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
(3) Nároky na náhradu škody kvůli závadě můžete uplatnit až tehdy, pokud je dodatečné plnění neúspěšné. Nedotčeno zůstává vaše právo k uplatnění rozsáhlých nároků na náhradu škody v souladu s následujícími odstavci .
(4) Dle zákonných ustanovení ručíme za újmy na životě a zdraví, spočívajících na porušení povinností, zaviněném námi našimi zákonnými zástupci nebo naším pomocným personálem . Dále ručíme dle zákonných ustanovení za ostatní škody, spočívající na úmyslném nebo hrubě nedbalostním porušení smlouvy, jakož i našem úmyslném klamání, úmyslném klamání našich zákonných zástupců nebo našeho pomocného personálu. Je-li uplatněna oblast aplikace zákona o odpovědnosti za vady výrobku, ručíme dle těchto předpisů neomezeně. Ručíme také v rámci záruky vlastností a/nebo trvanlivosti, pokud jsme ji ve vztahu k dodanému předmětu poskytli. Dojde-li ke škodám, které sice spočívají na tom, že zaručená vlastnost nebo trvanlivost chybí a k těmto škodám nedojde ale bezprostředně na námi dodaném zboží, ručíme za to pouze tehdy, pokud je riziko škody zjevné z naší záruky vlastnosti nebo trvanlivosti.
(5) Spočívá-li škoda na základě prodlení nebo kvůli závadě na jednoduchém porušení z nedbalosti podstatné smluvní povinnosti, tedy jednoduchém porušení z nedbalosti povinnosti, jejíž splnění vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a jejímuž dodržení vy jako zákazník standardně důvěřujete, je naše ručení omezeno na škody, smluvně typické škody a škody předvídatelné při uzavření smlouvy. To samé platí, pokud vám místo plnění přísluší nároky na náhradu škody .
(6) Další nároky z ručení vůči nám neexistují a sice nezávisle na právní povaze vámi vůči nám uplatněným nárokům. Tím zůstává nedotčeno naše ručení dle výše uvedeného odstavce 3.

§ 6 Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává až do plného zaplacení všech pohledávek z této smlouvy naším vlastnictvím.

§ 7 Urovnání spotřebitelského sporu
Evropská komise poskytuje platformu k online urovnání sporů (OS) , který naleznete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. K účasti na procesu urovnání sporu smírčího spotřebitelského orgánu nejsme povinni a zásadně nepřipravení.

§ 8 Ochrana osobních údajů
Zákazník je informován o tom, že v rámci obchodního vztahu jsou na datové nosiče ukládány osobní údaje, týkající se smluvního vztahu a tyto dle ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů zpracovávány. Detaily plynou z prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na naší webové stránce www.ela-container.cz.

§ 9 Závěrečné ustanovení, aplikovatelné právo Na naši smlouvu je aplikováno právo Spolkové republiky Německo. Použití kupního práva Spojených národů je vyloučeno.

Stav: 18.9.2019

Hotline
Odborný poradce na místě